โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
              โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา แต่เดิมตั้งอยู่ที่บ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในเนื้อที่  ๘๐ไร่ โดยการริเริ่มของราษฎรตำบลไหล่หิน และ ตำบลใกล้เคียง ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว พื้นคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1หลัง และทำการเปิดสอนครั้งแรก วันที่  ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๑๔โดยมีนายสถาพร  สุติน ข้าราชการครูโรงเรียนไหล่หินในขณะนั้น รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ   ได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยให้ชื่อว่า  “โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม”  เมื่อวันที่  ๒๓มิถุนายน  ๒๕๑๕ (วันสถาปนาโรงเรียน) 
             เนื่องจากสถานที่ตั้งเดิมนั้น อยู่ไกลจากชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกและยากต่อการขยาย     ชั้นเรียน  อาคารเรียน  และพื้นที่ เพื่อรองรับนักเรียนในอนาคต ตามที่  ดร. ก่อ สวัสดิพานิชย์ อธิบดี    กรมสามัญศึกษาในขณะนั้น  ได้ให้ข้อเสนอในครั้งที่มาตรวจราชการและมาเยี่ยมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๑๕ทางคณะกรรมการจึงได้ย้ายมาตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่คือบริเวณหลัง      วัดท่าผา  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ในพื้นที่ จำนวน ๑๖๙ไร่เศษ  อันเป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคให้ทางราชการ  และได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ปรับพื้นที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ พร้อมกันนี้กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายแพง  สระพินครบุรี  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ปัจจุบันนายเสน่ห์  สายต่างใจ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
       ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม๒๕๕๔ โรงเรียนรับการประเมินจากสำนักรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรภายนอก ผลการประเมิน โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยผ่านการประเมินทุกตัวบ่งชี้ ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี        
         ใ
ปีงบประมาณ    2550                สร้างส้วมแบบสปช604/45 วงเงิน241,000 บาท จากงบ งปม.และปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร1,3 วงเงิน 519,000บาท จากงบ งปม.
          ในปีงบประมาณ    2552                สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ วงเงิน 120,000บาท จากงบ งปม.
          ในปีงบประมาณ    2553                สร้างส้วมนักเรียนชาย4ที่/49 วงเงิน 442,000บาท จากงบ ไทยเข้มแข็ง 2553(SP2)
         ในปีงบประมาณ    2553                ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ วงเงิน139,900บาท จากงบ ไทยเข้มแข็ง 2553(SP2)
          ในปีงบประมาณ    2554                ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร1 วงเงิน 160,000บาท จากงบ งปม.
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วงเงิน161,700 บาท จากงบ   งปม.
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 1,2,3 หอประชุม/สิ่งแวดล้อม วงเงิน  280,000 บาท จากงบ งปม.โรงเรียนในฝัน
         ในระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ได้ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ ห้องศูนย์เรียนรู้และสืบค้น ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ๒๐ เครื่อง และเครื่องแม่ข่าย ๑  เครื่อง   ห้องศูนย์การเรียนรู้ ตระกูลจิตสอาด-ตราชัย เป็นห้องศูนย์ที่ใช้กระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive board เป็นสื่อประกอบการสอน ซึ่งได้รับบริจาคจาก นายชุมพล จิตสอาด มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยบ้าน ๖ หลัง ได้แก่ บ้านปุ๋ยชีวภาพ บ้านต้นไม้  บ้านนักประดิษฐ์  บ้านกระดาษรีไซเคิล  บ้านธนาคารขยะ และบ้านพืชผักสมุนไพร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเกาะคา  ซึ่งได้รับการประกาศเป็น  “ศูนย์ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับชุมชน ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาการศึกษา เช่น ห้องประชุมอินทนิล มูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณจากการระดมทรัพยากรจากชุมชน  และได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก นายชุมพล  จิตสะอาด จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท ปรับปรุง หอประชุมร่มไทร ๑๕๐,๐๐๐ บาท  พร้อมทั้งจัดสร้างลานดนตรีกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท
          ในปีงบประมาณ    2556   ปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์เรียนรวมวงเงิน 200,000 บาท จากงบ งปม.
          ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 600,000 บาท เพื่อซื่อเครื่องดนดรีวงโยธวาทิตของโรงเรียน และได้รับงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวนเงิน 1,915,000 บาท          
            ในปีงบประมาณ    2558    ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 1,2,3 อาคารประกอบ วงเงิน 1,915,900 บาท จากงบ งปม.กระตุ้นเศรษฐกิจ และปรับปรุงซ่อมแซมห้องศุนย์สุขศึกษาพลศึกษา วงเงิน150,000  บาท จากงบ งปม.
             ในปีงบประมาณ    2559                ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏืบัติการวิชาการ วงเงิน150,000บาท จากงบ งปม.กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิชาการอาคาร1/อาคาร3วงเงิน 344,000 บาท จากงบ งปม.
              ในปีงบประมาณ    2560                ปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน 3 หลัง วงเงิน200,000 บาท จากงบ งปม.
             ในปีงบประมาณ    2563                ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม (ด้านหลังอาคาร1)จำนวน 2 หลัง วงเงิน 38,000  บาท จากงบ ชมรมศิษ์เก่าฯบริจาค   ปูกระเบื้อง/ทาสี วงเงิน 12,000 บาท จากงบ อุดหนุน/อื่นๆ  ปรับปรุง/สร้างแหล่งเรียนรู้วงเงิน       บาท จากงบอุดหนุน/อื่นๆ  และ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 1,2,3 และส้วมจำนวน 2 หลัง วงเงิน 316,000 บาท จากงบ งปม.
             ในปีงบประมาณ    2564                ปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน 1 หลังวงเงิน 150,000 บาท จากงบ งปม. และ ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ วงเงิน 31,500 บาท จากงบ อุดหนุน/อื่นๆ