โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

          เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล  มุ่งสู่มาตรฐานสากล     บนพื้นฐานความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง