โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
๑.      จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒.      พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๓.      จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.      พัฒนาแหล่งเรียนรู้  จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๕.      พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
๖.      พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๗.      ประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

๑. สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

๒. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

๓. สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการพัฒนาองค์กร

๔. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๕. เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา

๖. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

๗. เพื่อพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๘. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อประกอบวิชาชีพ

๙. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

๑๐. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

๑๑. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

๑๒. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้เรียน

๑๓. เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาแก่ผู้เรียน

๑๔. เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่

๑๕. เพื่อพัฒนานักเรียนมีด้านทักษะการดำรงชีวิต  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน