โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

 

 

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

10

22

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

16

20

36

1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

15

12

27

1

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

43

42

85

3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3

8

11

1

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

12

14

1

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4

8

12

1

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

28

37

3

รวมทั้งสิ้น

52

70

122

6


ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2564