โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
การประเมินผลปฏิบัติงาน
การประเมินผลปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
รอบการประเมิน  ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

คำชี้แจง  ขอให้ครุที่มีรายชื่อต่อไปนี้คลิกชื่อตัวเองเพื่อทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

1) นางธัญลักษณ์ ปันใจ

2) นางมณีรัตน์ สิทธิกูล

3) นายไพฑูรย์ จันทร์สว่าง

4) นางวราภรณ์ สุภายะ

5) นางสาวสุภาวดี ใจดี

6) นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม

7) นางสาววรวรรณ ขันปิงปุ๊ด

8) นางอนัญญา ริดเดิล

9) นางสาวบุศริน เหมทานนท์

10) นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี

11) นายวิชัย แซ่ซง

12) นายธรรมธัช ป๋าวงศ์

13) นายเอกพงษ์ ลาภโต

14) นางสาวสิรินยา บุญสืบ

15) นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก

16) นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน