โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
คู่มิอหลักสูตรต้านทุจริต 31
หลักสูตรกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.57 KB 31
หลักสูตรและแผนต้านทุจริต ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.67 MB 31
หลักสูตรและแผนต้านทุจริต ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 32
หลักสูตรและแผนต้านทุจริต ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 31
หลักสูตรและแผนต้านทุจริต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 31
หลักสูตรและแผนต้านทุจริต ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 32
หลักสูตรและแผนต้านทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 32
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 48
แบบฟอร์มสำรวจเวลาสอบ1/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 39
แบบบันทึกขออนุมัติโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 32
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 32
คู่มือการนิเทศภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.89 KB 32
ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 819.25 KB 78
ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.15 KB 60
>ปก วPA 99
>รายงายการสอน Online - On Hand 38133
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 47472
แบบบันทึกขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 48460
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ชั่วคราว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.19 KB 48248
ตารางเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 48475
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 277 KB 48535
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา Word Document ขนาดไฟล์ 499 KB 48315
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 386.5 KB 48544
รายชื่อผู้สมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.04 KB 48488
งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
คำร้องขอพักการเรียน(สำหรับนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 31
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนตัว และอื่น ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 31
คำร้องขอสำเนา ปพ.7 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.19 KB 31
คำร้องขอสำเนา รบ. 1/ ปพ. 1 (สำเนาผลการเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.51 KB 31
คำร้องขอสอบแก้ตัว (แก้ 0,ร,มส,มผ สำหรับบนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 32.62 KB 31
บันทึกข้อความรายงานผลการแก้ 0(สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 27.31 KB 31
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.8 KB 45
งานบุคคล
ID Plan นางสาวสิรินยา บุญสืบ Word Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 33
ID Plan ไพฑูรย์ Word Document ขนาดไฟล์ 90.54 KB 32
ID Plan ธัญลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 212.38 KB 32
ID PLAN wichai Word Document ขนาดไฟล์ 95.21 KB 32
ID Plan waraporn Word Document ขนาดไฟล์ 122.07 KB 32
ID Plan นางสาววรวรรณ์ ขันปิงปุ๊ด Word Document ขนาดไฟล์ 144.39 KB 32
ID Plan นางสาวสุภาวดี ใจดี Word Document ขนาดไฟล์ 146.22 KB 32
ID Plan ครูวิไลลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 84.52 KB 34
ID Plan นางอนัญญา ริดเดิล Word Document ขนาดไฟล์ 200.23 KB 32
ID Planอรวรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 129.36 KB 33
ID Plan ของนางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 156.36 KB 32
ID Plan บุศริน Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 33
ID PLAN ครูสุทธาสินี Word Document ขนาดไฟล์ 407.68 KB 33
ID Plan ธรรมธัช Word Document ขนาดไฟล์ 88.99 KB 38
ID Plan เอกพงษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 192.52 KB 33
หน้าปก ID PLAN 37
>ID PLAN 2565 37
งานงบประมาณ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.09 KB 31
ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 RAR Archive ขนาดไฟล์ 306.82 KB 31
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 31
บันทึกข้อความสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 31
ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 401.59 KB 48287
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.41 KB 48153
งานบริหารทั่วไป
ใบเสนอราคาร้านจำหน่ายอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.89 KB 98
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขอเข้าอยู่บ้านพักครู Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 2894
แบบฟอร์มขออนุญาตพักบ้านพักครู Word Document ขนาดไฟล์ 46.24 KB 2895
คู่มือบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 2898
งานกิจการนักเรียน
กว.10 บันทึกทัณฑ์บน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.33 KB 32
กว.09 บันทึกการทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.58 KB 32
กว.08 บันทึกการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.75 KB 32
กว.07 บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.55 KB 32
กว.06 บันทึกคำให้การ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.17 KB 32
กว.05 บันทึกข้อมูลการพบผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.84 KB 32
กว.04 หนังสือเชิญผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.12 KB 32
กว.03 บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.69 KB 34
กว.02 ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.76 KB 32
กว.01 คำร้องขออนุญาตนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.9 KB 32
คำอธิบายแบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.42 KB 48532
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. แบบฟอร์มการส่งต่อ (สรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.19 KB 32
5. แบบฟอร์มการส่งต่อ (แบบสรุปผลการส่งต่อเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.18 KB 32
5. แบบฟอร์มการส่งต่อ (แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.48 KB 32
5. แบบฟอร์มการส่งต่อ (บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งต่อหน่วยงานภายนอก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.51 KB 32
5. แบบฟอร์มการส่งต่อ (แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ภายใน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.32 KB 32
4. แบบฟอร์มการป้องกันและแก้ไขปัญหา (แบบสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.05 KB 32
4. แบบฟอร์มการป้องกันและแก้ไขปัญหา (แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.36 KB 32
4. แบบฟอร์มการป้องกันและแก้ไขปัญหา (แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.53 KB 32
4. แบบฟอร์มการป้องกันและแก้ไขปัญหา (แบบบันทึกการให้คำปรึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.32 KB 32
4. แบบฟอร์มการป้องกันและแก้ไขปัญหา (แบบบันทึกพฤติกรรมการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 32
4. แบบฟอร์มการป้องกันและแก้ไขปัญหา (แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.74 KB 32
4. แบบฟอร์มการป้องกันและแก้ไขปัญหา (แบบบันทึกการติดตามดูและนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.39 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.68 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (แบบบันทึกการสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการประชุมปกครองในชั้นเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.54 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (การประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (แบบคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.19 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (บันทึกการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (แบบบันทึกการจัดกิจกรรรมส่งเสริมพฤติกรรม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.25 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.29 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.35 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (สรุปแบบแก้ไขพฤติกรรมและส่งเสริมนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.68 KB 32
3. แบบฟอร์มการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน (แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.66 KB 32
2. แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน (การให้คะแนนและการแปลผล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.72 KB 33
2. แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน (แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.84 KB 32
2. แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน (เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.93 KB 32
2. แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน (แบบสรุปคัดกรองนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.12 KB 33
2. แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน (แบบบันทึกการคัดกรองรายบุคคล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.54 KB 34
2. แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน (การให้คะแนนและการแปลผล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.68 KB 34
2. แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน (SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.09 KB 32
2. แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน (SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับครูประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.06 KB 32
2. แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน (SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.79 KB 32
1.แบบฟอร์มการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (แบบบันทึกการสอบสัมภาษณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.57 KB 32
1.แบบฟอร์มการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (แบบบันทึกการสังเกต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.8 KB 32
1.แบบฟอร์มการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.84 KB 32
1.แบบฟอร์มการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.24 KB 33
1.แบบฟอร์มการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.81 KB 33
งานICT
>แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 48274
ข้อมูลCovid-19
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) JPEG Image ขนาดไฟล์ 262.78 KB 48521
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.3 KB 48225
อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สืบฮีต สานฮอย ฮออมปอยการแสดงพื้นบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.42 KB 0