โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน /  ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนแบ่งเป็น 6 ช่องทาง ดังนี้

1.ติดต่อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://kwslp.ac.th/
3.ร้องเรียนทางเพจ Facebook โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม (
https://web.facebook.com/profile.php?id=100004276155664)
4.ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายังโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  เลขที่ 1  หมู่ 5 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์52130
5.กล่องรับความคิดเห็น โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
6.เบอร์โทรศัพท์ 054281382