โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565