โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร สุติน
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายแพง สระพินครบุรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมาก โตสงวน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก พุทธศิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพร ฤทธิ์มณี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร แสนเมืองใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐ ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเลิศ สุมาลัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุงเกียรติ ผากา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจารณ์ สมมะโน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางปัณฑารีย์ บุญแรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายใจชาย ปัญนะพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ สายต่างใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายเจนภพ ยศบุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน