โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกดนตรี)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครและสามารถมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครและสามารถมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
เกียรติบัตรโครงการพัฒนาทักษะ นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมด้านกีฬา (สำหรับครู)
เกียรติบัตรวิทยากรการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ของกลุ่มลูกเสือโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ลงทะเบียนเลือกชุมนุม ภาคเรียที่ 2/2565
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา
ลงทะเบียนวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ห้องเรียนอาชีพ)
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.6/1
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.5/2
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.5/1
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.4/2
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.4/1
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.3
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.2
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.1
แบบบันทึกข้อความขออนุมัติการให้ผลการเรียน 0 ,ร, มส, มผ
แจ้งรายชื่อนักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบสำรวจการเก็บคะแนนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2565
ID PLAN (สำหรับครู)
ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียน 1/2564
รับสมัครนักเรียนม.1,ม.4 (รอบเพิ่มเติม)
กำหนดการ เปิดภาคเรียน 1/2564