โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัสเข้าGoogle Classroom
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
รหัสเข้า Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1ร หัส eouspgd
2. ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.1 รหัส jxy2qon
3. ศิลปะ 1 สาระดนตรี ม.1 รหัส jhns32r
4. ภาษาจีน ม.1 รหัส g6vpkte
5. การงานอาชีพ1 ม.1 ง21101 รหัส 5nktqqx
6. ดนตรีสากล1 ม.1 รหัส kssa32k
7. ภาษาอังกฤษพื้นฐานม.1 รหัส3qjtqoq
8. IS ม.1 รหัส 7a6xbb6
9. พลศึกษาม.1 รหัส 2w74ogb
10. สุขศึกษา ม.1 รหัส r4ydsmi
11. สาระเพิ่มเติม พละ ม.1 รหัส ph25dyi
12. วิทยาการคำนวณ ม.1 รหััส 2bxafod
13. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส yzulnh7
14. สังคม ม.1 รหัส x4ycxil
15. ประวัติศาสตร์ รหัส gudj5vz
16. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส 7xiplzb
17. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 รหัส c2lmsxa
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า
รหัสเข้า Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 รหัส dk2hbtj
2. ภาษาจีน ม.2 รหัส 2bzuysx
3. ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.2 รหัส isq6jbw
4. การงานอาชีพ3 ม.2 ง22101 รหัส b4lvtmk
5. ม.2 ดนตรีสากล3 รหัส zab62ap
6. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 รหัส sugfibg
7. IS ม.2 รหัส 3vb6wu2
8. พลศึกษาม.2 รหัส ergs5vk
9. สุขศึกษา ม.2 รหัส 5edidls
10. สาระเพิ่มเติม ม.2 รหัส pbvxh6w
11. วิทยาการคำนวณ ม.2 รหัส rtuuquh
12. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1 รหัส dddawz4
13. สัมคม รหัส r33e424
14. ประวัติศาสตร์ รหัส sqsuhdu
15. คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค22101) ม.2 รหัส dwppms2
16. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(ค22201) ม.2 รหัส zcsrctd
อาจเป็นการ์ตูนรูป หนึ่งคนขึ้นไป, แว่นกันแดด และข้อความพูดว่า
รหัสเข้า Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ภาษาไทย ม.3 gixkj6s
2. ภาษาจีน ม.3 รหัส ryy2wfs
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5อ23101 ม.3 รหัส j2l2ney
5. การงานอาชีพ 5 ม.3 ง23101 รหัส ye2wjgc
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 รหัส wfc7kid
7. ดนตรีสากล5ม.3 รหัส muhw33g
8. ศิลปะ 3 สาระทัศนศิลป์ ม.3 รหัส f5lyyxw
9. ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.3 รหัส rdnhwqn
10. พลศึกษาม.3 รหัส xlhma6m
11. สุขศึกษา ม.3 รหัส gifbwyn
12. สาระเพิ่มเติม ม.3 รหัส x5y7ujr
13. วิทยาการคำนวณ ม.3 รหัส x75wwka
14. งานนำเสนอ 1 รหัส uudetpv
15. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส pnnsqyc
16. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 รหัส ip2tew5
17. สังคมศึกษา ม.3 รหัส 2pyyh6v
18. ประวัติศาสตร์ ม.3 รหัส j5cwvih
อาจเป็นการ์ตูนรูป ข้อความพูดว่า
รหัสเข้า Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. ชีววิทยา 1 ม.4 รหัส xo6qxgs
2. เคมี 1 ม.4 รหัส 3bkao3q
3. วิชาภาษาไทย ม.4 รหัส w5wtprr
4. ภาษาจีน ม.4 รหัส veqbctk
5. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.4 รหัส xhvlaer
6. ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 อ31201 ม.4 รหัส 6vtg4li
7. การงานอาชีพ1 ม.4 ง31101 รหัส n22t27i
8. ฟิสิกส์ม.4 ว31201 รหัส 2vejrqb
9. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 รหัส w6nbxzn
10. หลักสูตรการมีงานทำ ม.4 สายศิลป์ รหัส 6ts4xy7
11. กราฟิก1 รหัส v2khvqk
12. วิทยาการคำนวณ ม.4 รหัส i76uxd5
13. สังคมศึกษา ม.4 รหัส hsrsyro
14. ประวัติศาสตร์ไทย ม.4 รหัส tommnau
15. อาเซียนศึกษา เพิ่มเติม ม.4 รหัส scj5ekg
16. คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค31101) ม.4 รหัส fr6yttk
17. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(ค31201) ม.4 รหัส 6lilkkz
อาจเป็นการ์ตูนรูป ข้อความพูดว่า
รหัสเข้า Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1. ชีววิทยา 3 ม.5 รหัส 57c4it2
2. เคมี 3 ม.5 รหัส gspeviq
3. วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) ม.5 รหัส kwonpul
4. ภาษาไทย ม.5 55n32yx
5. ภาษาจีน ม.5 รหัส 3hnf5rd
6. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.5 รหัส qeumguj
7. ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 อ32201 ม.5 รหัส qyfc3wm
8. การงานอาชีพ2 ม.5 ง32101 p2qguhl
9. ฟิสิกส์ม.5 ว32203 รหัส jyoitze
10. สุขศึกษาและพลศึกษาม.5 รหัส ygktmgg
11. กราฟิก3 รหัส nvbwexm
12. สังคมศึกษา ม.5 รหัส 7tpy5pa
13. ประวัติศาสตร์สากล ม.5 รหัส ziqbi5d
14. คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค32101) ม.5 รหัส s2g4avu
15. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(ค32201) ม.5 รหัส 6kmqwb3
อาจเป็นการ์ตูนรูป ข้อความพูดว่า
รหัสเข้า Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1. ชีววิทยา 5 ม.6 รหัส mkd6bhw
2. วิชาภาษาไทย รหัส ม.6 fhvjc6p
3. ภาษาจีน ม.6 รหัส fmdus3l
4. ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้น ม.6 รหัส djahrty
5. ฟิสิกส์ม.6 ว33205 รหัส f6thvlk
6. เคมี 5 ม.6 รหัส 67ov75z
7. ศิลปศึกษา5 สาระดนตรี ม.6 รหัส 525hyyp
8. สุขศึกษาและพลศึกษาม.6 รหัส s3c2tzj
9. กราฟิก 5 รหัส 7nbxjoz
10. การออกแบบและเทคโนโลยี ม.6 รหัส nvm2rto
11. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 รหัส e7r6nkf
12. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส plwbiib
13. สังคมศึกษา ม.6 รหัส x5nf7bl
14. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.6 รหัส o7xrj2b
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,20:10   อ่าน 83 ครั้ง