โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 052 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,12:08   อ่าน 13 ครั้ง