โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายชื่อนักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบสำรวจการเก็บคะแนนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2565
ID PLAN (สำหรับครู)
ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียน 1/2564
รับสมัครนักเรียนม.1,ม.4 (รอบเพิ่มเติม)
กำหนดการ เปิดภาคเรียน 1/2564
กำหนดการรับหนังสือเรียนและรับเงินเรียนฟรี
ประกาศรายชื่อผู้สมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564