โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 052 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 13) 25 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 051/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนรู้ (วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันอาเซียน) (อ่าน 28) 19 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 51/2564 เรื่อง การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 29) 19 ก.ค. 65