โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
คณะผู้บริหาร

นายเจนภพ ยศบุญเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0917414793
อีเมล์ : jenpop.director@gmail.com

นางกัญกมล ศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวราภรณ์ สุภายะ
ครูชำนาญการ

นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม
ครู