โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
คณะผู้บริหาร

นายเจนภพ ยศบุญเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวราภรณ์ สุภายะ
ครู คศ.2

นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม
ครู

นายธรรมธัช ป๋าวงศ์
ครู

นายวิชัย แซ่ซง
ครู