โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางธัญลักษณ์ ปันใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1