โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวราภรณ์ สุภายะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางอนัญญา ริดเดิล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภาวดี ใจดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวบุศริน เหมทานนท์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายกฤษณะ ต๊ะน้อย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวัชรวิชญ์ รอดดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาภรณ์ เชื้อคำซาว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมัทนา แมลงภู่
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกุลธิดา ตาเมืองมูล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1