โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจันทิรา ธนทวีพร

นางสาวจรรยารัตน์ ขำตั้ง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2