โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
บุคลากรในสถานศึกษา

นางทิตยา อินแสง

นางจิตราพร ชัยมณี

นายสุวิทย์ เครือใย