โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิรินยา บุญสืบ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1