โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชฐ ทินอยู่
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0647894255
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา สิทธิวัง
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมิตร ธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงคราญ ต่างถิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญพภัค รัตนคำฟู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ส่วนปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต อินทะเสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางมณีรัตน์ สิทธิกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเจนภพ ยศบุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา