โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่